TinyToe - Súťažné podmienky

Súťažné podmienky

Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na webe www.tinytoe.sk

1. Základné informácie

Organizátorom súťaže je spoločnosť Etiquette Services s. r. o., Južná 604, 900 42 Miloslavov, IČO: 50899465, DIČ: 2120531446, IČ DPH: SK2120531446, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 120400/B (ďalej len „Organizátor“ alebo len „Tinytoe“).

Názov súťaže je „Súťaž o batôžtek Martina Z“ (ďalej aj ako súťaž“).

Súťaž sa koná v období od 04. 02. – 25. 02. 2021 (vrátane)

Súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky. Takisto nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci

Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na webovej stránke https://www.tinytoe.sk a v termíne od 04. 02. – 25. 02. 2021 (vrátane) vytvorí a odošle objednávku na nákup v ľubovoľnej sume, a v poznámke k objednávke zadá slovo ,,sutazim”.

Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

Zo sú¬ťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora a im blízke osoby v zmysle ustano-venia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na našej instagramovej stránke https://www.instagram.com/tinytoe.sk/ a rovnako na našej facebookovej stránke https://www.facebook.com/tinytoetopanocky . Výhercu budeme takisto priamo kontaktovať mailom alebo telefonicky na mailovú adresu/ telefónne číslo uvedené v objednávke.

3. Pravidlá súťaže

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vykonanie nákupu na eshope www.tinytoe.sk v dňoch 04. 02. 2021-25. 02. 2021(vrátane) a zadanie hesla ,,sutazim” do poznámky k objednávke.

Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

Výherca vyhrá batôžtek Martina Z podľa vlastného výberu z dostupných modelov: žabka, hríbik, ponorka, prasiatko, tigrík.

Súťaž sa uzatvára o polnoci z 25. 02 . 2021 na 26. 02. 2021 a výherca bude vyžrebovaný zo všetkých objednávok prijatých od 04. 02. 2021 do 25. 02. 2021 (vrátane) na eshope www.tinytoe.sk , ktoré budú mať v poznámke k objednávke uvedené heslo ,,sutazim”.

Organizátor vyhlási výhercu dňa 01. 03 2021. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme v príspevku instagramovej stránky https://www.instagram.com/tinytoe.sk/ a facebookovej stránky https://www.facebook.com/tinytoetopanocky  a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom telefónneho čísla alebo emailovej adresy uvedenej v objednávke.

Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom emailovej adresy alebo telefónneho čísla uvedeného v objednávke. V prípade, že bude výhra zaslaná poštou, usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou.

Ak výherca do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník.

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí.

5. Ostatné podmienky súťaže

Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné pl-nenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási Organizátor na webovej stránke https://www.tinytoe.sk/sk/sutazne-podmienky.html, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá.

Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných úda-jov

Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípad-ným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.

Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej instagramovej stránky.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.tinytoe.sk  


Ďakujeme za prihlásenie na odber.

Prosím počkajte.
Presmerovanie do platobnej brány môže chvíľu tvrať. Nezatvárajte stránku, počkajte na presmerovanie do platobnej brány.