TinyToe - Súťažné podmienky

Máte s nami dobrú skúsenosť?

 reviews

 

  Ohodnoťte nás

Nechajte nám hodnotenie na našej facebookovej stránke
a my každý mesiac vyberieme jednu recenziu, ktorú odmeníme
poukážkou na nákup v hodnote 70€.

 

 

Súťažné podmienky 

Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na facebookovom profile TinyToe.

1. Základné informácie
Organizátorom súťaže je spoločnosť Etiquette Services s. r. o., Južná 604, 900 42 Miloslavov, IČO: 50899465, DIČ: 2120531446, IČ DPH: SK2120531446, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 120400/B (ďalej len „Organizátor“ alebo len „Tinytoe“).
Názov súťaže je „Ohodnoťte nás a my vás odmeníme“ (ďalej aj ako súťaž“). Súťaž sa koná v období od 12. 11. 2021 – 31. 01. 2022 (vrátane)

Súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Meta (Facebook) a nemá s ňou žiaden vzťah. Meta (Facebook) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

 

2. Súťažiaci
Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá napíše recenziu na facebookovej stránke TinyToe – https://www.facebook.com/pg/tinytoetopanocky/reviews/. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Výhercu budeme kontaktovať komentárom pod výhernú recenziu alebo súkromnou správou.

 

3. Pravidlá súťaže

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je napísanie recenzie na facebokovú stránku obchodu TinyToe – https://www.facebook.com/pg/tinytoetopanocky/reviews/. Výherca súťaže budú určený raz mesačne (každý mesiac jeden výherca), dokopy traja výhercovia 70€ poukážky, losovaním spomedzi recenzií v danom mesiaci. Tj. novembrový výherca z recenzií uverejnených v rozmedzí 12.11.2021-30.11.2021, decembrový výherca spomedzi recenzií uverejnených v rozmedzí 1.12. -31.12.2021 a januárový spomedzi recenzií uverejnených v rozmedzí 1.1.2022 -31.1.2022

 

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier
Výherca vyhrá poukážku v hodnote 70 € na nákup v TinyToe.
Súťaž sa uzatvára o polnoci z 31. 1. 2021 na 01. 02. 2021. Organizátor vyhlási výhercu vždy na začiatku mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol výherca vybraný. Tj., novembrový výherca bude vyhlásený v decembri, vybraný z recenzií uverejnených v rozmedzí 12.11.2021-30.11.2021, decembrový výherca bude vyhlásený v januári, vybraný spomedzi recenzií uverejnených v rozmedzí 1.12. -31.12.2021 a januárový výherca bude vyhlásený vo februári, vybraný spomedzi recenzií uverejnených v rozmedzí 1.1.2022 -31.1.2022.
Organizátor skontaktuje autora recenzie prostredníctvom správ na facebooku (messengri) a dohodne si s ním spôsob prevzatia poukážky.
Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.
Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správ na messengri. V prípade, že bude výhra zaslaná poštou, usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou.
Ak výherca do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník.
Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí.

 

5. Ostatné podmienky súťaže
Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné pl-nenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási Organizátor na webovej stránke https://www.tinytoe.sk/sk/sutazne-podmienky.html, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá.

Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

 

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov
Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.
Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.
Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej instagramovej stránky.
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.tinytoe.sk

 

 

Ďakujeme za prihlásenie na odber.

Prosím počkajte.
Presmerovanie do platobnej brány môže chvíľu tvrať. Nezatvárajte stránku, počkajte na presmerovanie do platobnej brány.